Obchodní podmínky Giftpromotion-reklamní agentura, IČO č.72523191, DIČ CZ5705131146, se sídlem Kachlíkova 6, 365 00 Brno.

1. Kupující bere na vědomí, že dnem podpisu statutárního orgánu (zástupce) obchodní společnosti Ing. Michal Novotný na objednávce, je uzavřena kupní smlouva dle ust. §409 a násl. obch. zákoníku. Potvrzení objednávky zašle Ing. Michal Novotný kupujícímu faxem, poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu kupujícího, uvedenou na objednávce.

2. Kupující, zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty, uvede své daňové identifikační číslo v záhlaví objednávky.

3. Prodejce je oprávněn fakturovat kupujícímu kdykoliv po uzavření kupní smlouvy a současně před dodáním zboží, nebo služeb celou kupní cenu včetně DPH, balného, dopravného, tiskové přípravy a potisku předem.

Včasné dodání podkladů k potisku a včasné schválení korektury jsou podmínkou pro realizaci zakázky dle sjednaného termínu. Podklady k potisku je třeba zaslat ve formátech: AI, EPS, PDF a PSD. Dle dohody akceptujeme podklady i ve formátech: JPEG, BMP, GIF, TIFF a PNG. Předlohy zasílejte s texty převedenými do křivek. V opačném případě nemůžeme ručit za záměnu fontů.

5. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Jiný způsob dodání musí být výslovně sjednán. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí věci u dopravce.

7. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn (údaje v dodacím listu).

8. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží, nebo z prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství, nebo část zboží (částečné plnění), je kupující povinen toto částečné plnění přijmout.

9. Kupní cena bude zaplacena na základě vystavené faktury, kterou prodávající doručuje na adresu uvedenou objednavatelem v objednávce. Nepřevezme-li objednatel na této adrese fakturu, platí, že byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání prodávajícím. Kupní cena je uhrazena připsáním této peněžité částky na účet prodávajícího. Pokud kupující ve stanoveném termínu cenu zboží neuhradí, je v prodlení. Nezaplacení kupní ceny se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

11. Je-li kupující v prodlení s plněním svého závazku, a to i jen v jeho části, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Nepřevezme-li kupující řádně, byť i částečně plněnou dodávku zboží, je prodejce oprávněn dodávku uskladnit na náklady kupujícího, o čemž je povinen tohoto uvědomit. Výše nákladů na uskladnění bude stanovena na základě obvyklých cen skladného v místě a čase. Za nepřevzetí řádně plněné dodávky je kupující povinen dle ustanovení §300 a násl. obchodního zákoníku zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty dodávky.

12. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením dodaného zboží.

13. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců ode dne dodání.

14. Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah bude řídit obchodním zákoníkem, byť by nebyly subjekty obchodních vztahů. Smluvní strany se zavazují předcházet sporům a řešit sporné otázky dohodou. Smluvní strany se dohodly pro případ sporu na místní příslušnosti soudu, v jehož obvodu je sídlo prodejce.

V Brně dne 1.1.2019